0544 689 51 56 - 0506 060 06 80 | tmsy.gaziler@gmail.com | Bağış

BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

Bizede sahip çık Reis

TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA YARALANIP GAZİ SAYILMAYANLAR DERNEĞİ BİLGİ NOTU

 

1.         SGK, terör eylemlerinin tesir ve etkisi ile yaralanan personelin vazife malullüğünü 3713 sayılı kanun kapsamında 1053 sayılı nizamname esaslarına göre değerlendirip, 1 den 6 ya kadar bir derece belirleyip, bu kapsamda işlem yapmaktadır.

2.         1053 sayılı nizamname kapsamında olmayan personel herhangi bir haktan yararlanamamaktadır.

3.         684 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayan personele de emekli aylığı yolu açıldığı değerlendirilmiştir.

4.         Yayımlanan KHK ile:

a.         Ek Madde 3 ile; 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan, talepleri üzerine 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılanlara, bu dereceleri esas alınarak aşağıda yazılı gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, nakdi tazminat karar tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere aylık bağlanır.

Bu maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla bağlanan bu aylıklar hakkında vazife malullüğü aylığı hükümleri uygulanır ve Sosyal Güvenlik Kurumunca bağlanan aylıklar her yıl sonunda faturası karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir.

Geçici Madde 17 ile; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan talepte bulunanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hizmet süreleri, unsurlar ve memur aylık katsayısı ile ödenmekte olan aylıkları esas alınarak ek 3 üncü madde hükümlerine göre tespit olunacak tutarda bu maddenin yürürlüğe girdiği takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. İfadeleri hüküm altına alınmıştır.

5.         Yayımlanan bu KHK kapsamında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklama ile; Gaziler arasında ayrımın kaldırıldığını, yapılan düzenlemenin 19 bin kişiyi kapsayacağını ifade etmiştir.

6.         SGK yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda;

a.         Çıkartılan KHK ile 1053 sayılı Nizamname esaslarına göre işlem yapılacağı bu nedenle 1053 sayılı Nizamname kapsamına girmeyen Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayan personelin kapsam dışında olacağı,

b.         Mevcut KHK’nın en fazla 300 civarında kişiyi kapsayacağı, bu kapsamda olan kişilerin ise 15 Temmuz darbe girişimi mağdurları olduğu

c.         Sayın Numan Kurtulmuş’un 19000 kişiyi kapsayacak açıklamasının talihsiz bir açıklama olduğu,

d.         İlgili KHK’nın Geçici 17’inci Maddesinin bizlerinde kapsadığını ısrarla söylememize rağmen yetkililer herhangi bir hukuki dayanak göstermeden bizleri kapsamadığı ifade edilmiştir.

7.         SGK 07 Şubat 2017 tarihinde ilgili KHK’nın uygulamasına yönelik bir genelge yayımlayarak 1053 sayılı Nizamname kapsamına girmeyen hiç kimseye aylık bağlanamayacağını ifade etmiştir.

8.         Yaşanan bu gelişmeler ışığında dernek yönetimi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde çıkartılan 684 sayılı KHK ile;

a.         Terör eylemlerinin etkisi ile yaralanan personelin iki guruba ayrıldığı,

b.         Ek 3’üncü Maddesi ile; yaralanan personelden 1053 sayılı nizamname kapsamına girenlere, maaş, gazilik hakları ve nakdi tazminatını aldığı tarihten KHK’nın yayınlandığı tarihe kadar geçen sürede geçmişe yönelik ödeme yapılacağı,

c.         Geçici 17’nci Maddesi ile 1053 sayılı nizamname kapsamına girmeyen diğer yaralanan personele ise sadece emekli aylığı bağlanacağı, gazilik hakkı tanınmadığı,

d.         Buna rağmen Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayan personelin evrakları ile SGK’nın ilgili dairesine dilekçe ile müracaat etmesinin,

e.       SGK tarafından olumsuz bir karar çıkması durumunda yargı yoluna gidilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

9.         Sonuç olarak;

a.         SGK’nın 684 sayılı KHK’yı yanlış yorumlaması ve yayımladığı genelgeye istinaden yapılan başvuruların olumsuz sonuçlanması durumunda binlerce kişinin yargı yoluna başvuracağı,

b.         Normlar hiyerarşisine göre Genelgenin KHK’nın çok altında olması nedeniyle dava açılması durumunda mevcut hukuksuzluğun Mahkemelere çok fazla iş yükü getireceği,

c.         Yürütmenin başı olan hükümetimizin bu usulsüzlüğü düzelmesi gerektiği düşünülmektedir.

10.       Hükümet tarafından gaziler arasında yapılan ayrımcılıklara yönelik olarak;

a.         675 sayılı KHK ile; MADDE 14- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin  sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillere, yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenir hükmü getirilmiş, ancak Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayan personel kapsam dışı bırakılmıştır.

b.         684 sayılı KHK ile 15 Temmuz darbe girişimi mağdurlarına aylık bağlanmış, Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayan Er, Erbaş, Uzman Erbaş, Astsubay ve Subaylara herhangi bir hak tanınmamıştır.

11.       Bütün bu yaşananlar sonucunda hükümet kanadına sormak istediğimiz;

a.         15 Temmuzda yaralananlar bu vatan için yaralandı da biz başka ülke için mi yaralandık

b.           FETÖ bir terör örgütü de PKK bir terör örgütü değil midir?

c.         15 Temmuzda yaralananlar bir kaç ay içerisinde gazi olurken bizler 15-20 yıldır neden görmezden geliniyoruz

d.         15 Temmuzda yaralanma oranına bakılmaksızın yaralanan Vatan evlatları gazi oluyordu, kalbinin yakınında PKK mermisi ile yaşayan, parmakları kesilmiş olan Vatan evlatları neden gazi sayılmamaktadır

12.       Hükümetimizden bu sorunu bir an önce çözüme kavuşturarak Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayan Er, Erbaş, Uzman Erbaş, Astsubay ve Subaylara yönelik kanun çıkartarak bizlerinde gazi sayıp gazilik haklarını vermesini talep ediyoruz.

13.       Bizler için;

a.      675 Sayılı KHK gibi yeni bir KHK çıkarılarak Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralanan Nakdi Tazminat Komisyon kararı, Yaralandığına dair Komutanlık Yazısı ve Hastane raporunu kanıtlayan kolluk kuvvetlerinin yaralanma derecesine belgeleyenlerin, Emekli maaşı hariç tüm gazilik haklarının verilmesini,

b.        Emekli aylığı yerine şeref aylığı adı altında maaş bağlanmasını

c.      Çıkartılacak KHK’nın, yaralanma derecesine bakılmaksızın tüm Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayan Er, Erbaş, Uzman Erbaş, Astsubay ve Subaylar kapsamasını sizlerden rica ediyoruz.

14.      Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayan personelin gazi sayılması durumunda;

a.        Yaklaşık 12000 kişinin bu haktan faydalanacağı,

b.        Verilecek gazilik onurunun bölücü terör örgütü pkk ile mücadele eden kolluk kuvvetlerine olumlu motivasyonunun olacağı

c.        Yıllardır verilmeyen bu hak ile Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayan personellere yönelik, söz konusu adaletsizliğin giderileceği değerlendirilmektedir.

15.      En kısa bir sürede yapılacak küçük bir düzenleme ile binlerce terör mağduru insana kazandırılacak gazilik onur ve gururunu bizlere yaşatmanızı umut ediyoruz.

 

Büyük Birlik Başkanını Ziyaretimiz

TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA YARALANIP GAZİ SAYILMAYANLAR DERNEĞİ BİLGİ [Haberi Oku..]

TMSY Gaziler İÇİN 684 sayılı KHK

TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA YARALANIP GAZİ SAYILMAYANLAR DERNEĞİ BİLGİ [Haberi Oku..]

Gaziliğin oranı yüzdesi olur mu?

TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA YARALANIP GAZİ SAYILMAYANLAR DERNEĞİ BİLGİ [Haberi Oku..]

BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gazi Sayılmak için Başka Nelerini Kaybetmeliler

TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA YARALANIP GAZİ SAYILMAYANLAR DERNEĞİ BİLGİ [Haberi Oku..]

Mustafa Işık’ı Makamında ziyaret ettik.

TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA YARALANIP GAZİ SAYILMAYANLAR DERNEĞİ BİLGİ [Haberi Oku..]

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le Dernek Başkanımız Görüştü

TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA YARALANIP GAZİ SAYILMAYANLAR DERNEĞİ BİLGİ [Haberi Oku..]

Nazlı Çelik,in sunduğu TMSY Gaziler haberine Devlet Bahçeli canlı bağlandı

TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA YARALANIP GAZİ SAYILMAYANLAR DERNEĞİ BİLGİ [Haberi Oku..]